KIVDF

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarların iqtisadi fəaliyyət hüququ və bu sahədə cinayətə görə məsuliyyət

27.05.2016 | 442 dəfə oxunub

                Cinayət qanunvericiliyinin inkişaf mərhələlərinin və müvafiq sahəyə dair nəzəri fikirlərin qarşılıqlı təhlili göstərir ki, iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlərlə bağlı...

Hüquqi dövlət quruculuğu, sosial rifah və insan haqları

26.05.2016 | 4296 dəfə oxunub

Azərbaycan Respublikasında bu gün hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində və iqtisadiyyatda əldə edilmiş uğurlar əhalinin sosial rifahını yaxşılaşdırmışdır. Cəmiyyət bütün istiqamətlərdə dinamik tərəqqi edir. Elm və təhsilin inkişafına diqqət...

Fyodor Dostoyevskinin azadlıq ideyası

25.05.2016 | 4295 dəfə oxunub

Böyük rus yazıçısı Fyodor Mixayloviç Dostoyevskinin yaradıcılığı XX yüzilliyin mənəvi həyatına əsaslı təsir göstərmiş, ədəbi modernizm, ekzistensializm, psixologiya, ilahiyyat və ədəbi tənqidin müxtəlif məktəbləri onun ideyalarının, bilavasitə təsiri...

Abbasqulu Ağa Bakıxanovun siyasi irsi və insan haqları

24.05.2016 | 4294 dəfə oxunub

Abbasqulu Ağa  Bakıxanov XIX yüzilliyin birinci yarısında Azərbaycanda elmin, maarifin və mədəniyyətin inkişafında özünəməxsus şərəfli yer tutan ən parlaq simalardan biridir. Abbasqulu Ağa görkəmli tarixşünas, ədəbiyyatçı, şair, filosof, astronom, dilçi...

Protestantizm dəyərləri və insan hüquqları

24.05.2016 | 4295 dəfə oxunub

İnsan hüquqları və azadlıqlarının müdafiəsi dünya dinlərində əsas ideyalardan biridir. Avropada yayılmış protestanizm dini də bu cəhətdən istisna deyildir. Qərb tədqiqatçısı Maks Veber yazır: "Əgər bu gün adamlardan onların dayanmadan qazanc, özü də...

Maks Veber və dini etiqad azadlığı

23.05.2016 | 4294 dəfə oxunub

Görkəmli alman filosofu və sosioloqu Maks Veber yüzilliyin astanasında bu suala "yox" cavabını verirdi. Veberin fikrincə, kapitalizm və demokratiyanın uğurlu inkişafı üçün insan xüsusi mədəniyyətə - həyata münasibətdə rasional və tənqidi baxışa, eləcə də,...

Fərdi və kollektiv insan hüquqlarının qarşılıqlı münasibətləri

20.05.2016 | 4295 dəfə oxunub

Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ. Qloballaşma vətəndaş, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni hüquqların, bütövlükdə fərdi və kollektiv insan hüquqlarının tam həcmdə həyata keçirilməsinə, həmçinin ekoloji proseslərə mühüm təsir göstərir. Hüquqşünas...

Boşanmış qadınların aliment hüququ

19.05.2016 | 4302 dəfə oxunub

1992-ci il 2 mart tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) üzv olduqdan sonra Azərbaycan Respublikası BMT-nin bir sıra sənədlərinə, o cümlədən, 20 noyabr 1989-cu ildə qəbul olunmuş "Uşaq Hüquqları Konvensiyası"na müvafiq bəyanatla qoşulmuşdur. Bu...

İnsan hüquqlarına hörmət tarixi zərurət və ümumbəşəri problemdir

18.05.2016 | 4296 dəfə oxunub

Tarixi məlumatlara görə, əsas hesab edilən insan hüquqları və azadlıqları burjua inqilabları dövründə rəsmən elan edilmişdir. Elə bundan sonra da beynəlxalq miqyasda insan hüquqlarının tənzimlənməsi məsələsi gündəmə...

İnsan haqları və seçki orqanlarının hüquqi mexanizmləri

17.05.2016 | 4298 dəfə oxunub

Seçki prosesi digər hüquqi proseslər kimi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və təsirdə olan müxtəlif mərhələlərin məcmusundan ibarətdir. Seçki prosesinin hər bir mərhələsi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir və öz əhəmiyyəti ilə seçilir. Bu...

Xarici ölkələr və Azərbaycanın seçki hüququnun müqayisəli təhlili

16.05.2016 | 4293 dəfə oxunub

     Türkiyə Cümhuriyyəti Anayasasının (Konstitusiyasının) 79-cu maddəsinə müvafiq olaraq, Türkiyə Cümhuriyyətində seçkilər məhkəmə orqanlarının ümumi rəhbərliyi və bilavasitə, nəzarəti...

Rəqabət hüququ və vətəndaşların azad sahibkarlıq fəaliyyətinin təminatı

13.05.2016 | 4304 dəfə oxunub

Demokratik cəmiyyət və azad bazar iqtisadiyyatını öz inkişafının təməl prinsipləri kimi bəyan etmiş Azərbaycan Respublikası qarşısında duran ən ümdə məsələlərdən biri "iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermədən"...

İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində polisin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi zərurəti

12.05.2016 | 4293 dəfə oxunub

XX əsrin sonlarında Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü olmuşdur. Ölkəmiz öz tarixi dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, onunla dost münasibətdə olan dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələrini...

DÖVLƏT QULLUQÇULARININ HÜQUQİ TƏMİNATLARI

11.05.2016 | 4294 dəfə oxunub

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Oruc Məmmədov yazır: "Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş səmərəli islahatlar müasir dövrdə Onun siyasi kursunun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cənabları tərəfindən...

Azərbaycanda yeni hüquq konsepsiyası və insan haqları

10.05.2016 | 4295 dəfə oxunub

Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra cəmiyyətimizin ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında baş vermiş əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri, dövlət və hüquq quruculuğunun yeni müasir modelinin müəyyən edilməsi və onun hüquqi əsaslarının yaradılması...

NƏQLİYYAT HÜQUQU

06.05.2016 | 4294 dəfə oxunub

Azərbaycan Respublikası öz tarixi dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında "Əsrin Müqaviləsi", TRASEKA nəqliyyat dəhlizi, BTC və BTƏ kimi bir sıra qlobal iqtisadi ticarət (nəqliyyat) layihələri...

Qadının əmək hüququ

05.05.2016 | 4294 dəfə oxunub

  Hüquq ədəbiyyatında diferensiasiyanın əsasları problemi vaxtilə sovet dövründə işlənilmişdir. A.M.Qasımov yazır: "Məsələn, hüquq ədəbiyyatında diferensiasiyanı 50-ci illərdə ancaq obyektiv, məsələn, xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı...

Demokratiyanın əsas şərtləri və insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi

04.05.2016 | 4295 dəfə oxunub

R.Dahl yazır: "XX yüzillikdə demokratiya dönə-dönə məğlubiyyətə uğrayıb. Demokratik idarəetmə forması yetmiş dəfədən çox yerlə yeksan olub və onun yerini avtoritar rejimlər tutub. Bununla belə, bu dövr demokratiyanın möhtəşəm uğurları dövrü olub, başa...

Con Stüart Mill insan azadlığı və hüquqları haqqında

03.05.2016 | 4294 dəfə oxunub

                                 Con Stüart Mill müasir dövr demokratiyasının ingilis nəzəriyyəçiləri arasında ən hörmətli simalardan biridir. Millin atası Ceyms yeni liberal...

Əqli, sənaye mülkiyyəti hüquqları və insan haqları

02.05.2016 | 4296 dəfə oxunub

                                             Müasir iqtisadi rəqabət şəraitində əqli və sənaye mülkiyyəti hüquqlarının tənzimlənməsinin nəzəri...

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilliyin təkmilləşdirilməsi

29.04.2016 | 4297 dəfə oxunub

Müstəqil dövlətimizin insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyinin inkişafı tarixində ən əhəmiyyətli və yadda qalan hadisələrdən biri də 28 dekabr 2001-ci ildə Milli Məclis tərəfindən "Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə...

Dövlət ittihamının müdafiə edilməsi və insan haqları

27.04.2016 | 4300 dəfə oxunub

Ölkəmiz müstəqilliyini qazandıqdan sonra, bilavasitə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən yeni məhkəmə-hüquq sistemi və mühakimə-icraatını əhatə edən qanunvericiliyin işlənib hazırlanması...

Məhkəmə nəzarəti və insan hüquqları

26.04.2016 | 4294 dəfə oxunub

Məhkəmə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının 2000-ci ildə qəbul edilmiş və qüvvəyə minmiş cinayət-prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş tamamilə yeni institutlarından biridir. F.Abbasova qeyd edir ki, bu institutun yaradılması zərurəti beynəlxalq hüquq...

Vətəndaşların qanunvericilik təşəbbüsü huququ insan hüquqlarının tərkib hissəsidir

25.04.2016 | 4293 dəfə oxunub

Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında demokratik dövlət quruluşunu səciyyələndirən bütün əsas prinsiplər öz əksini tapmışdır. Əsas Qanunumuzda Azərbaycanda hakimiyyətin...

Qadınların idarəçilik hüququ

22.04.2016 | 4320 dəfə oxunub

"Müasir Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu şəraitində idarəetmə münasibətləri yeni formada təzahür edir. Buna səbəb ictimai həyatın bütün sahələrinə liberalizmin sirayət etməsi olur. İdarəetmə sisteminin dəyişməsi, cəmiyyətdə...

Əlillərin sosial-hüquqi müdafiəsi

21.04.2016 | 4296 dəfə oxunub

Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiasi ilə bağlı həyata keçirilən layihələrin səmərəli nəticələri görülən real işlər sayəsində mümkün olmuşdur. Bu layihələr sırasında əlillərin sosial müdafiəsi və statusu ilə bağlı qanunvericiliyin...

Vərəsəlik hüququ insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi

19.04.2016 | 4301 dəfə oxunub

 Vərəsəlik hüququ, ölən şəxsin miras əmlakının aqibətini tənzimləyən hüquq sahəsidir. Vərəsəliklə bağlı tənzimləmələrin düzgün analiz edilməsi vərəsəlik hüququna hakim olan aparıcı prinsiplərin bilinməsinə bağlıdır. Vərəsəlik hüququ...

Qadın hüquqlarının müdafiəsi insan azadlıqlarının tərkib hissəsi kimi

15.04.2016 | 4294 dəfə oxunub

İctimai-siyasi, fəlsəfi və hüquqi fikir tarixində insan hüquqları və azadlıqları sahəsində nəzəri təlimlər qədim yunan, qədim Roma, qədim Şərq, sonralar isə ingilis və fransız mütəfəkkirləri tərəfindən ardıcıl olaraq inkişaf etdirilmiş, cəmiyyətin...

Nəsrəddin Tusi yaradıcılığında siyasət və insan haqlarının qarşılıqlı münasibətləri

14.04.2016 | 4294 dəfə oxunub

Nəsrəddin Tusinin sosial insan haqları ilə bağlı ideyaları onun siyasətə dair siyasi təliminin mühüm hissəsini təşkil edir. Hər şeydən əvvəl, siyasət anlayışına verilən tərif öz unikallığı ilə diqqəti cəlb edir. Həmin tərifin özündə də mütəfəkkirin...

Katoliklərin kalvinist etiqadı və insan haqları

11.04.2016 | 4293 dəfə oxunub

Din məsələlərində kalvinist etiqad fərdi tamamilə öz ixtiyarına buraxsa belə kalvinizmdə "ayrıca bir adam" və "etika arasında ixtilaf" məlum deyildir (Syeren Kerkeqorun anlamında)... Maks Veber yazırdı: "Tamamilə aydındır ki, gec-tez hər bir dindar eyni...

Nəsirəddin Tusidə dövlət idarəçilik formaları və insan haqları

08.04.2016 | 4294 dəfə oxunub

Böyük mütəfəkkirin dövlətin idarəçilik formalarına münasibətdə bir-birindən nisbi fərqli (qeyri-məhdud və silki-nümayəndəli monarxiya ilə bağlı) mövqeyini onun siyasi-hüquqi görüşlərində tədricən baş vermiş təbəddülatla izah etmək olar. Lakin bununla...

Emmanuel Jozef Siyes imtiyazlar və insan hüquqları haqqında

07.04.2016 | 4295 dəfə oxunub

      1789-cu il Fransa inqilabı elə ilk günlərdən müşahidəçilər tərəfindən Avropanın sosial və siyasi xəritəsini kökündən dəyişdirmiş mühüm tarixi hadisə kimi qiymətləndirildi. Bu inqilab cəmi üçcə ildə qüdrətli monarxiyanı...

Nəsirəddin Tusi yaradıcılığında ədalət, azadlıq və insan haqları məsələləri

06.04.2016 | 4295 dəfə oxunub

               Görkəmli mütəfəkkir «ədalət»lə «azadlıq» arasında sıx qarşılıqlı bağlılıq görür, bu bağlılığın maliyyə və xüsusilə də ticarət münasiətlərində geniş olduğunu yazır: "Ədalət"...

Əvhədi yaradıcılığında düzlük, ədalət anlayışları və insan haqları

05.04.2016 | 4294 dəfə oxunub

                     Əvhədinin nəzərində düzlük də ədalətdəndir. Əqidəsi düz olan insanın sözü, əməli də düz olur. Özü üçün düzlük yolu seçmiş insan ədalətsizlikdən uzaq olur....

Əvhədi Marağayinin yaradıcılığında insan hüquqlarının müdafiəsi məsələsi

04.04.2016 | 4293 dəfə oxunub

                                   Əvhədi Marağayinin yaşayıb-yaratdığı illər Azərbaycan xalqının həyatında mürəkkəb və ağır bir...

Nəsirəddin Tusi yaradıcılığında bərabərlik və azadlıq ideyası

01.04.2016 | 4293 dəfə oxunub

N.Tusi fəlsəfəsində "bərabərlik" kateqoriyası ortalığın təyin olunmasının meyarlarından biri hesab olunur. Ortalığın dürüst müəyyən, təyin edilməsinə nail olmaq, eləcə də onun dərk edilməsi sayəsində hər hansı əyintiyə, yaxud çatışmazlığa yol...

Azərbaycan ictimai fikir tarixində N.Tusinin insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ideyasının yeri

31.03.2016 | 4294 dəfə oxunub

Dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Məhəmməd Nəsirəddin Tusi XIII yüzilliyin təkcə müsəlman dünyası deyil, bütün dünya elminin ən görkəmli və nəhəng simalarından biridir. O, dünyanın ensiklopedik zəkaya malik parlaq elm korifeylərindəndir. Tusinin...

Bencamin Konstan siyasi hüquqlar və şəxsi azadlıqlar haqqında

30.03.2016 | 4293 dəfə oxunub

Fransız liberalizminin ideoloqu, yazıçı və siyasi xadim Bencamin Konstan de Rebek 18-ci əsrin sonu - 19-cu əsrin başlanğıcında Fransada baş verən böyük tarixi hadisələrin müasiri olmuşdur. İsveçrədə ortabab zadəgan ailəsində doğulmuş Konstan...

Azərbaycanın XVII əsr ictimai-siyasi fikir tarixində insan haqları və azadlıqları ideyası

28.03.2016 | 4296 dəfə oxunub

XVII əsr Azərbaycan ictimai-siyasi fikir tarixində ənənələri və müasirliyi özündə əks etdirən ideyaların tərənnümü əsas yer tuturdu. Bunlardan S.Təbrizinin insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ideyasını göstərmək olar.  Görkəmli...

Demokratik cəmiyyətlərdə seçki sistemləri və insan hüquqları

17.03.2016 | 4294 dəfə oxunub

Seçki sistemləri barədə Endryu Reynolds və Ben Reylinin qələmə aldıqları "Beynəlxalq seçki sistemləri haqqında məlumat kitabı"nda daha geniş informasiya  əldə etmək olar. Kitab "Demokratiya və seçkilərdə iştirak probleminin öyrənilməsi üzrə Stokholm...

əvvəlki1234567növbəti

Xəbər lenti

31.05.2016

28.05.2016

27.05.2016

26.05.2016